MAZDAYASNI ZOROASTRIAN CREED (SACRED AVESTA Yasna 12) پیمان دین

Video Details

Published on Dec 1, 2017
Chapter: 12 zōt̰::
Paragraph: 1
Verse: a nāismī.1 daēuuō::
Verse: b frauuarānē.2 mazdaiiasnō. zaraϑuštriš. vīdaēuuō.3 ahura.t̰kaēṣ̌ō.4
Verse: c staotā. aməṣ̌anąm. spəṇtanąm.
Verse: d yaštā.5 aməṣ̌anąm. spəṇtanąm::
Verse: e ahurāi. mazdāi. vaŋhauuē.6 vohumaitē.7 vīspā. vohū. cinahmī.8
Verse: f aṣ̌āunē.9 raēuuaitē.10 xvarənaŋuhaitē.11
Verse: g yā. zī.12 cīcā.13 vahištā.
Verse: h yeŋ́hē.14 gāuš.
Verse: i yeŋ́hē. aṣ̌əm.
Verse: j yeŋ́hē. raocā̊.15
Verse: k yeŋ́hē. raocə̄bīš. rōiϑβən.16 xvāϑrā.::

Paragraph: 2
Verse: a spəṇtąm.1 ārmaitīm. vaŋuhīm.2 vərənē::3
Verse: b hā. mōi.4 astū::5
Verse: c us. gə̄uš. stuiiē.6 tāiiāat̰cā.7 hazaŋhat̰cā::8
Verse: d us. mazdaiiasnanąm.9 vīsąm. ziiānaiiaēcā.10 vīuuāpat̰cā.11::

Paragraph: 3
Verse: a fərā.1 maniiaēibiiō.2 rā̊ŋhē.3 vasə̄.yāitīm.4 vasə̄.ṣ̌əitīm.5
Verse: b yāiš. upairī.6 āiia. zəmā.7 gaobīš. š́iieṇtī::8
Verse: c nəmaŋhā.9 aṣ̌āi.10 uzdātā̊.11 paitī.12 auuat̰. stuiiē::13
Verse: d nōit̰. ahmāt̰. āziiā̊nīm.14
Verse: e nōit̰. vīuuāpəm.15 xštā.16
Verse: f māzdaiiasnīš.17 aoi.18 vīsō.
Verse: g nōit̰. astō.19
Verse: h nōit̰. uštānahē.20 cinmānī.21::

Paragraph: 4
Verse: a vī. daēuuāiš.1 aγāiš.2 auuaŋhūš.3 anarətāiš.4 akō.dābīš.5 sarəm.6 mruiiē.7
Verse: b hātąm. draojištāiš.
Verse: c hātąm. paoṣ̌ištāiš.
Verse: d hātąm. auuaŋhutəmāiš.8
Verse: e vī. daēuuāiš.1 vī. daēuuauuat̰bīš.9
Verse: f vī. yātuš.10 vī. yātumat̰bīš.
Verse: g vī. kahiiācīt̰.11 hātąm. ātarāiš.12
Verse: h vī. manə̄bīš.13 vī. vacə̄bīš.14
Verse: i vī. š́iiaoϑanāiš.15 vī. ciϑrāiš::
Verse: j vī. zī. anā. sarəm.6 mruiiē.7
Verse: k yaϑanā.16 drəguuātā.17 rąxṣ̌aiiaṇtā.18::

Paragraph: 5
Verse: a aϑā. aϑā. cōit̰. ahurō. mazdā̊. zaraϑuštrəm. aδaxṣ̌aiiaētā.1
Verse: b vīspaēṣ̌ū. fəraṣ̌naēṣ̌ū.2
Verse: c vīspaēṣ̌ū. haṇjamanaēṣ̌ū.3
Verse: d yāiš. apərəsaētəm.4 mazdā̊scā.5 zaraϑuštrascā::5

Paragraph: 6
Verse: a aϑā. aϑā. cōit̰. zaraϑuštrō. daēuuāiš. sarəm. viiāmruuītā.1
Verse: b vīspaēṣ̌ū. fəraṣ̌naēṣ̌ū.2
Verse: c vīspaēṣ̌ū. haṇjamanaēṣ̌ū.3
Verse: d yāiš. apərəsaētəm.4 mazdā̊scā. zaraϑuštrascā::
Verse: e aϑā. azə̄mcīt̰.5 yō. mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.
Verse: f daēuuāiš. sarəm. vīmruiiē.6
Verse: g yaϑā. anāiš.7 viiāmruuītā.
Verse: h yə̄. aṣ̌auuā. zaraϑuštrō.::

Paragraph: 7
Verse: a yā.varanā.1 āpō.
Verse: b yā.varanā.2 uruuarā̊.3
Verse: c yā.varanā.4 gāuš. hudā̊.5
Verse: d yāuuaranō.6 ahurō. mazdā̊.
Verse: e yə̄. gąm. dadā.7
Verse: f yə̄. narəm. aṣ̌auuanəm.
Verse: g yāuuaranō.8 as. zaraϑuštrō.
Verse: h yāuuaranō.8 kauuā. vīštāspō.9
Verse: i yāuuaranā.10 fəraṣ̌aoštrā.11 jāmāspā.
Verse: j yāuuaranō.12 kascīt̰.13 saoš́iiaṇtąm.14 haiϑiiāuuarəząm.15 aṣ̌āunąm.16
Verse: k tā.varənācā.17 t̰kaēṣ̌ācā. (rāspī::) mazdaiiasnō. ahmī.18::

Paragraph: 8
Verse: a mazdaiiasnō. zaraϑuštriš.1 frauuarānē.2 āstūtascā.3 frauuarətascā::4
Verse: b āstuiiē.5 humatəm. manō.
Verse: c āstuiiē.6 hūxtəm. vacō.
Verse: d āstuiiē.6 huuarštəm.7 š́iiaoϑanəm.8::

Paragraph: 9
Verse: a āstuiiē. daēnąm.1 māzdaiiasnīm.
Verse: b fraspāiiaoxəδrąm.2 niδāsnaiϑiṣ̌əm.3
Verse: c xvaētuuadaϑąm.4 aṣ̌aonīm.
Verse: d yā. hāitinąmcā.5 būš́iieiṇtinąmcā.6 mazištācā. vahištācā. sraēštācā.
Verse: e yā.7 āhūiriš.8 zaraϑuštriš::
Verse: f ahurāi. mazdāi. vīspā.9 vohū. cinahmī.10::
Verse: g aēṣ̌ā. astī.11 daēnaiiā̊.12 māzdaiiasnōiš. āstūitiš.13::::

Category

Share Video

Player size:
  • 560 x 315
  • 640 x 360
  • 853 x 480
  • 1280 x 720
Link to this video (short):
Link to this video (seo):

Add to

Flag Video

Rate video

Rate video

Up next
Autoplay